Algemene Voorwaarden v2

By Simple Analytics | 23 Jan 2021 | 15 min (~1940 words / 130)

De algemene voorwaarden van Simple Analytics. Dit is de originele versie. Er is ook een Engelse vertaling.

Artikel 1 Definities

 1. Simple Analytics, gevestigd te Bussum, KvK-nummer 60978856, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Simple Analytics.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Simple Analytics tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten door of namens Simple Analytics waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Simple Analytics in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder freelancers.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Simple Analytics heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de klant.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien in het aanbod op de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
 2. Simple Analytics kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod of offerte geldt niet automatisch voor vervolg-opdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn exclusief btw. In het aanbod staat de prijs van het gekozen plan vermeld.
 3. Indien werkzaamheden zijn gewenst die niet bij het pakket zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, dient in overleg te worden getreden. Indien Simple Analytics deze werkzaamheden wil aanbieden, kunnen deze tegen meerprijs worden afgenomen.
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele looptijd van het pakket gebruik wordt gemaakt van de diensten.
 5. Simple Analytics factureert in beginsel vooruit, via een eenmalige betaling of betaling in termijnen, tenzij er sprake is van meerwerk. Simple Analytics heeft hierbij het recht de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 6. Indien wordt gekozen voor betaling via handmatige overschrijving is Simple Analytics gerechtigd een toeslag te rekenen.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Simple Analytics heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien Simple Analytics de tarieven wijzigt binnen de looptijd van een plan, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een betaling niet geind kan worden, een betaling zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van het gekozen plan, is klant na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten om de vordering te innen voor rekening van de klant.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Simple Analytics op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Simple Analytics.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Simple Analytics zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Simple Analytics voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Simple Analytics voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. De diensten van Simple Analytics worden door de meeste browsers ondersteund. Het wordt klant aangeraden bij twijfel over de geschikte systeemvereisten contact op te nemen.
 3. Een account mag voor het aantal websites worden gebruikt zoals in het plan omschreven.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het embed script.
 5. Indien klant de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, is voor het afsluiten van een plan toestemming van diens ouders of verzorgers nodig.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Een plan wordt afgenomen met de aangegeven looptijd en is na deze eerste looptijd maandelijks opzegbaar. Indien een enterprise plan wordt afgenomen geldt dat een verlengd plan niet tussentijds opzegbaar is.
 2. Indien klant de overeenkomst tijdens de eerste looptijd wenst te ontbinden, is klant gehouden de kosten voor de gehele overeengekomen periode te voldoen.
 3. Klant kan de diensten van Simple Analytics voor een periode zoals overeengekomen kosteloos uitproberen. Wanneer na deze proeftijd over wordt gegaan tot het afsluiten van een plan, kan deze na aanvaarding van het aanbod niet kosteloos worden herroepen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Simple Analytics is gerechtigd functionaliteiten aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. Dit kan betekenen dat bepaalde functionaliteiten op een bepaald moment niet meer beschikbaar zijn, of dat Simple Analytics niet meer werkt op bepaalde besturingssystemen of (mobiele) apparaten. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien klant het limiet uit zijn gekozen plan overschrijdt is Simple Analytics gerechtigd de klant over te plaatsen naar de duurder plan. Hiervoor wordt uitgegaan van een gemiddelde over drie maanden. Indien er nog geen drie maanden gebruik is gemaakt van de diensten, wordt het gemiddelde genomen van het reeds afgenomen tijdsbestek.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de diensten van Simple Analytics langer dan 7 dagen niet beschikbaar zijn, is klant gerechtigd zijn overeenkomt te beëindigen. Simple Analytics is in een dergelijk geval geen aanvullende schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Simple Analytics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Simple Analytics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Simple Analytics is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
 4. Simple Analytics is ook niet aansprakelijk voor overige situaties die buiten zijn bereik liggen, waaronder hacks.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 6. Simple Analytics is niet aansprakelijk is voor complicaties die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van Simple Analytics.
 7. Simple Analytics zal een account 90 dagen na opzegging van het plan verwijderen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken, dan wel aanvragen van een back-up indien gewenst.
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die onder zijn gebruikersaccount op Simple Analytics worden verricht, waaronder misbruik door het account.
 9. In het geval dat Simple Analytics een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door Simple Analytics aan klant is gefactureerd, tenzij de wet anders bepaalt. Wanneer er per jaar wordt gefactureerd, bedraagt de schade niet meer dan een vierde van het jaarbedrag.
 10. De klant erkent dat Simple Analytics niet aansprakelijk gehouden kan worden door derden betreffende vorderingen die verband houden met de door Simple Analytics geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Simple Analytics aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en overige gegevens tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij Simple Analytics. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De data van de klant blijft wel te allen tijde eigendom van de klant.
 2. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor klant. Het is klant niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Simple Analytics.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt Simple Analytics een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op Simple Analytics een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking.
 2. Doordat de diensten van Simple Analytics online geleverd worden en er tevens onderhoud plaats kan vinden, kan zij niet garanderen dat klant zijn diensten op ieder moment kan gebruiken.
 3. Indien de diensten van Simple Analytics tijdelijk niet beschikbaar zijn en klant hier aantoonbaar hinder van ondervindt, kan klant aanspraak maken op de schade, met een maximum van 50% van het gefactureerde bedrag in de desbetreffende maand dat de diensten onbereikbaar zijn. Indien per jaar wordt gefactureerd, wordt dit bedrag door 12 gedeeld voor het betreffende maandbedrag.

Artikel 12 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Simple Analytics. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er onduidelijkheid ontstaat tussen de Nederlandse en Engelstalige versie van deze voorwaarden, zal de Nederlandse versie leidend zijn.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Simple Analytics is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Simple Analytics en betrokken derden 12 maanden.

De vorige versies van onze algemene voorwaarden blijven ook beschikbaar. De vorige versie is alleen beschikbaar in het Engels.